• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP

Procedura obiegu informacji w przedszkolu

Podstawa prawna:

 1. Statut przedszkola,
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z póz. zm.)
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej,
 4. Regulamin Rady Rodziców,
 5. Konwencja o Prawach Dziecka,

Informacje kierowane do rodziców/opiekunów prawnych

 1. Informacja na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola,
 2. Strona internetowa przedszkola
 3. Spotkanie z wychowawcą - przekaz informacji:
  • przekazywanie informacji przez wychowawców na zebraniach: na pierwszym zebraniu zapoznanie ze statutem przedszkola, terminarzem spotkań, planem wychowawczym, opłatami (np. ubezpieczenie, fundusze Rady Rodziców)
  • kolejne zebrania: informowanie o postępach i problemach dziecka, o wydarzeniach przedszkolnych, decyzjach podejmowanych przez Zarząd Rady Rodziców.

Formy powiadamiania rodziców:

 • indywidualne rozmowy z rodzicami (przekazywanie uwag i pochwał)
 • rozmowy telefoniczne
 • korespondencja listowna (wezwanie, zaproszenie, podziękowanie)

Tablice informacyjne na terenie przedszkola:

Przekaz informacji: dyrektor - nauczyciel

 • rady pedagogiczne
 • zeszyt kurend
 • hospitacje
 • rozmowy indywidualne - konsultacje

Przekaz informacji: nauczyciel - nauczyciel

 • korespondencja służbowa
 • konsultacje indywidualne
 • prace w zespołach
 • rady pedagogiczne oraz szkolenia
 • tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim

Przekaz informacji rodzic - nauczyciel

 • spotkanie indywidualne
 • zebrania
 • kontakt telefoniczny
 • korespondencja służbowa
 • wizyty domowe
do góry