• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg (..)

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z póz. zm)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)
 1. Zasady ogólne
  1. W Przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowany jest przez:
   • dyrektora przedszkola - w dniach i godzinach przyjęć interesantów,
   • nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem zebrań
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
   • pisemnie
   • pocztą elektroniczną
   • ustnie
  3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po uprzednim zarejestrowaniu, do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
  4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.
  5. Skargi/ wnioski nie zaopatrzone tytułem „skarga”: Informacje zawarte w skardze/ wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego lub „wniosek” klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.
  6. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie na obwolucie skargi/ wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/ wniosku składającego się z:
   • symbolu komórki organizacyjnej
   • inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania
   • symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt
   • kolejnego numeru z rejestru

    Ponadto wpisuje termin ich załatwienia.
  7. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola
 2. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
  1. Z wyjaśnienia skargi/ wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:
   • oryginał skargi/ wniosku,
   • notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/ wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego
   • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/ wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi)
   • odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
   • pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.
  2. Odpowiedź na skargę/ wniosek winna zawierać:
   • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
   • wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/ wniosków zawartych w skardze/ wniosku.
   • faktyczne i prawne ( z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/ wniosek została załatwiona odmownie,
   • imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
  3. Projekt odpowiedzi na skargę/ wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.
  4. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/ wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/ wniosku, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/ wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora przedszkola.
  5. W przypadku wydania nauczycielowi/ pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/ wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.
  6. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/ wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/ skargę.
  1. Termin rozpatrzenia skargi/ wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, do miesiąca od dnia wpływu.
  2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków.
   • do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,
   • do 7 dni należy:
    1. zwrócić skargę/ wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/ wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
    2. przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/ wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,
    3. zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/ wniosku
    4. udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/ wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.
do góry