• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Standardy ochrony dzieci w przedszkolu

Standardy ochrony dzieci w przedszkolu

WSTĘP

 

W przedszkolu, zgodnie z ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zostały opracowane Standardy Ochrony Dzieci:

STANDARD I:

W przedszkolu realizowany jest Program Ochrony Dzieci. Program ma na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem i jego skutkami.

STANDARD II:

Personel dopuszczony do kontaktu z dziećmi tworzy bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.

STANDARD III:

W przedszkolu opracowane są i znane pracownikom procedury zgłaszania podejrzenia o krzywdzenie dziecka oraz procedury interwencyjne w sytuacji zagrożenia.

STANDARD IV

Działania w zakresie ochrony dzieci są monitorowane i weryfikowane pod kątem zgodności z przyjętymi zasadami i procedurami.

 

 

 

 

Opracował zespół w składzie:

Mariola Winkler-Podorska

Justyna Balcerek

Marta Dzwonek

Małgorzata Malorna- Wendzik

 

 

PODSTAWY PRAWNE

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.),

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1304),

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 535),

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.),

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2023 poz. 984

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 17),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2023 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz.U. 2023 poz. 1870),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2023 poz. 1798).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OCHRONY DZIECI

PRZED KRZYWDZENIEM

W PRZEDSZKOLU

 

NR 11 IM. JANA BRZECHWY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

 

Preambuła

 

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”


(J. Korczak)


Nasze przedszkole to drugi dom dla dzieci. Dom, który daje poczucie bezpieczeństwa, gdzie każdy czuje się doceniony i zaakceptowany. To miejsce, w którym każde dziecko jest otoczone właściwą opieką i jest chronione przed krzywdzeniem ze strony innych dzieci i dorosłych. Wszyscy pracownicy traktują dziecko z szacunkiem, dostrzegają jego potrzeby i niosą pomoc. Nikt nie stosuje wobec dzieci żadnej formy przemocy. Wszystkie osoby mające kontakt z dzieckiem na terenie placówki dbają o jego dobro ibezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i psychiczne. Priorytetem naszego przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Wszelkie działania wobec dziecka podejmowane są zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi uregulowaniami placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 • 1

 

OBJAŚNIENIE TERMINÓW STOSOWANYCH W PROGRAMIE

 1. Personelem lub członkiem personelu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej a także wolontariusz, student odbywający praktyki lub inne osoby bez względu na formę zatrudnienia, które z racji pełnionej funkcji lub realizowanych zadań mają lub mogą mieć kontakt z dziećmi.
 2. Dyrektorem należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola.
 3. Dzieckiem/małoletnim jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 4. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy lub przedstawiciel ustawowy, który może dokonywać czynności prawnych w imieniu dziecka i ma za zadanie chronić jego interesy. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
 5. Osobie najbliższej dziecku/wychowankowi– należy przez to rozumieć osobę wstępną: matkę, ojca, babcię, dziadka; rodzeństwo: siostrę, brata, w tym rodzeństwo przyrodnie, a także inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie, a w przypadku jej braku – osobę pełnoletnią wskazaną przez dziecko/małoletniego.
 6. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 7. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Programu Ochrony Dzieci to wyznaczony przez dyrektora przedszkola nauczyciel sprawujący nadzór nad jego realizacją w przedszkolu.
 8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
 9. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu placówki lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie. Formy przemocy:
 • przemoc fizyczna– należy przez to rozumieć każde intencjonalne działanie sprawcy, mające na celu przekroczenie granicy ciała dziecka/małoletniego, np. bicie, popychanie, szarpanie, itp.,
 • przemoc seksualna– należy przez to rozumieć zaangażowanie dziecka/małoletniego w aktywność seksualną, której nie jest on lub ona w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszającą prawo i obyczaje danego społeczeństwa,
 • przemoc psychiczna– należy przez to rozumieć powtarzający się wzorzec zachowań opiekuna lub skrajnie drastyczne wydarzenie (lub wydarzenia), które powodują u dziecka poczucie, że jest nic niewarte, złe, niekochane, niechciane, zagrożone i że jego osoba ma jakąkolwiek wartość jedynie wtedy, gdy zaspokaja potrzeby innych,
 • zaniedbanie– należy przez to rozumieć chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych przez osoby zobowiązane do opieki, troski i ochrony zdrowia i/lub nierespektowanie podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju,
 • przemoc domowa– należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 1. Osoba stosująca przemoc domową– należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej.
 2. Świadek przemocy domowej– należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.
 3. OsobaodpowiedzialnazaProgram Ochrony Dziecitowyznaczonyprzezdyrektoraplacówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Programu Ochrony Dzieciw przedszkolu.
 4. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora przedszkolawprzypadkupodejrzenia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu mogą wejść: dyrektor,nauczycielezgrupydziecka,psycholog,pracownicymającywiedzęokrzywdzeniu dziecka.

 

 • 2

 

DOPUSZCZENIE PRACOWNIKA DO PRACY Z DZIEĆMI

 

 1. Rekrutacja nauczycieli odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Karta Nauczyciela:
 • Kandydat do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela/wolontariusza musi spełniać następujące warunki:
 1. posiadać obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG),
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z praw publicznych,
 3. nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 4. nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nie być prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną wydalenia z pracy,
 6. posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela,
 7. przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego informacji o niekaralności pozyskanej przez kandydata na jego koszt.
 • Dyrektor weryfikuje kandydata na stanowisko nauczyciela/wolontariusza/pomocy nauczyciela:
 1. w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych,
 2. rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.

lub

 1. rejestrze karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o niekaralności.
 2. Rekrutacja pracowników administracji I obsługi odbywa się na zasadach określonych w stawie o pracownikach samorządowych i przepisach wykonawczych oraz obowiązku weryfikacji kandydata do zatrudnienia w Rejestrze Sprawców na tle Seksualnym.

 

ROZDZIAŁ II

 • 3

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI W PRZEDSZKOLU:

PERSONEL-DZIECKO

 

 1. Relacje i komunikacja

 

 1. Pracownik przedszkola zobowiązany jest do traktowania każdego dziecka z szacunkiem.
 2. Pracownik przedszkola respektuje prawo dziecko do własnego zdania, odczuwania i wyrażania swoich emocji. Zadaniem pracownika jest wskazanie dziecku sposobu wyrażania własnego zdania i emocji z poszanowaniem praw innych osób.
 3. Pracownik przedszkola reaguje na wszelkie formy przemocy i nietolerancji wśród dzieciw sposób stanowczy z zastosowaniem zasad konstruktywnej krytyki nie dopuszczając do eskalacji niepożądanych zachowań w grupie.
 4. Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy wobec podopiecznych.
 5. W komunikacji z dziećmi należy zachowywać szacunek, cierpliwość, wyrozumiałość i powściągliwość.
 6. Od pracownika przedszkola wymagana jest kultura języka. Nie dozwolone jest zawstydzanie, obrażanie, upokarzanie czy lekceważenie dziecka.
 7. Nie wolno krzyczeć na dziecko. Można podnieść głos w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu samego dziecka lub innych dzieci.
 8. Pracownik przedszkola słucha aktywnie tego co dziecko chce mu przekazać zarówno w sposób werbalny jaki i poza werbalny. Stosuje zasady pozytywnej komunikacji.
 9. Na przejawy niewłaściwego zachowania stosuje zasadę konstruktywnej krytyki i dezaprobatę zachowania, a nie dziecka.
 10. Zakazane jest ujawnianie osobom nieuprawnionym informacji poufnych, wrażliwych związanych z dzieckiem i jego rodziną, między innymi: wizerunku dziecka, informacji o jego sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 11. Decyzje podejmowane wobec dziecka powinny być przez niego znane i w miarę możliwości brane pod uwagę jego oczekiwania.
 12. Każdy pracownik przedszkola respektuje prawo dziecka do prywatności za wyjątkiem zagrożenia jego zdrowia lub życia. W takich okolicznościach należy wyjaśnić mu konieczność odstąpienia od zasady poufności.
 13. Podczas indywidualnych rozmów z dzieckiem, należy zadbać aby dziecko czuło się bezpiecznie.
 14. W obecności dziecka nie wolno używać wulgarnych słów, gestów, obraźliwych uwag oraz niestosownych żartów.
 15. Nigdy nie wolno zastraszać, grozić lub przymuszać dziecka do zachowań lub działań, które mogą wyrządzić mu szkodę fizyczną lub psychiczną.
 16. Należy zapewnić dziecko o możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec działań lub rozmów, które są dla niego niekomfortowe.

 

 1. Zasady bezpiecznych kontaktów fizycznych

 

 1. Fizyczny kontakt z dzieckiem może wynikać z odpowiedzi dziecka na jego potrzeby w danym momencie stosownie do wieku i rozwoju dziecka.
 2. Nigdy nie wolno dotykać dziecka w sposób, który może być uznany jako niestosowny.
 3. Nie wolno bić, popychać, szturchać, szczypać.
 4. Należy zachować szczególną ostrożność szczególnie wobec dzieci, które doświadczyły krzywdzenia fizycznego lub nadużycia seksualnego.
 5. Konieczne jest postawienie granic wyznaczających zachowania dziecka w stosunku do pracownika.
 6. Podczas czynności higienicznych: przebierania, ubierania, jedzenia, mycia, korzystania z toalety itp. może być zastosowany wyłącznie niezbędny kontakt fizyczny z dzieckiem.

 

 • Zasady równego traktowania

 

 1. Należy doceniać i szanować wkład w podejmowane działania dzieci, nie tylko efekty.
 2. Należy traktować z równością wszystkie dzieci bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, światopogląd oraz status społeczny rodziny.
 3. Nie należy faworyzować dzieci z jakichkolwiek przyczyn.
 4. Nie wolno podawać dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków psychoaktywnych ani używać ich w obecności dzieci oraz promować w mediach społecznościowych.
 5. Nie wolno udostępniać szkodliwych treści o charakterze erotycznym bądź pornograficznym albo zawierającym elementy przemocy. Nie wolno ich oglądać w obecności dzieci ani udostępniać czy popierać w prywatnych mediach społecznościowych.

 

 1. Zasady organizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami

 

 1. Dzieci z niepełnosprawnościami otoczone są szczególną ochroną i wsparciem przedszkola, które organizuje się dla nich zajęcia stosownie do ich potrzeb i możliwości, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Przedszkole podejmuje wszelkie działania aby dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami mogły w pełni uczestniczyć w życiu przedszkola.
 3. Personel dba o to, aby dzieci te nie były przez nikogo dyskryminowane w jakiejkolwiek formie.
 • 4

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI W PRZEDSZKOLU:

DZIECKO-DZIECKO

 1. Każde dziecko ma prawo przebywać w bezpiecznym środowisku i być akceptowanym.
 2. Wszyscy pracownicy chronią dzieci i zapewniają im bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i psychiczne.
 3. Dzieci mają obowiązek podporządkowania się zasadom obowiązującym w placówce określonym w statucie oraz przyjętych kontraktach grupowych.
 4. Dzieci uznają prawo innych do akceptacji, szacunku i tożsamości bez względu na pochodzenie narodowe, etniczne, kulturowe, religijne czy światopoglądowe oraz płeć, wiek, cechy fizyczne, niepełnosprawności. Nie dyskryminują swym zachowaniem, postępowaniem i wypowiedziami żadnej z osób oraz nie naruszają ich godności osobistej.
 5. Dzieci dbają o kulturę wypowiedzi oraz komunikacji wzajemnej z zastosowaniem zwrotów grzecznościowych. Nie pozwala się dzieciom na posługiwanie się wulgaryzmami.
 6. Dzieci szanują siebie wzajemnie i okazują to w codziennych relacjach.
 7. Dzieci mają prawo do wyrażania własnego zdania i emocji pod warunkiem, że nie naruszają one praw innych osób, a ich postępowanie jest wolne od przemocy i agresji.
 8. Agresja i przemoc niezależnie od jej rodzaju nigdy nie może być przez nikogo akceptowana, stosowana, a wiedza o niej zatajana.
 9. Dzieci mają obowiązek zgłaszania opiekunowi wszelkich przejawów łamania praw drugiego dziecka.
 10. Dzieci znają zasady bezpieczeństwa i wiedzą jak zachować się sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub cudzego. Wiedzą u kogo w przedszkolu mogą szukać pomocy.
 11. Zachowanie niedozwolone w relacjach między dziećmi to w szczególności: przemoc fizyczna, agresja słowna, niszczenie cudzej własności, wymuszenia, szantaż.

 

 

 

 • 5

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

 

 1. Prawa i obowiązki dziecka, w tym zasady zachowania obowiązujące dzieci zapisane są w statucie przedszkola.
 2. Nauczyciele prowadząc z dziećmi zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze zapoznają dzieci z ich prawami i obowiązkami oraz uczą zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 3. Prawa i obowiązki dzieci upowszechniane są w środowisku przedszkolnym.

 

 

 

 • 6

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH I INTERNETU NA TERENIE PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole, zapewnia nauczycielom dostęp do Internetu po wdrożeniu i zaktualizowaniu systemu oraz oprogramowania zabezpieczające przed dostępem do niewłaściwych treści oraz wirusami, w tym oprogramowanie filtrujące treści.
 2. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za utrzymanie i monitorowanie bezpieczeństwa w sieci – Administratora Systemu Informacji.
 3. Dzieci korzystają z Internetu wyłącznie podczas zajęć organizowanych przez nauczycielai pod jego nadzorem.
 4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi dla pracowników szkolenia, w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przetwarzania danych osobowych.
 5. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.
 6. Niedopuszczalne jest udostępnianie dzieciom komputera z dostępem do Internetu bez nadzoru nauczyciela.
 7. Przedszkole zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu na swojej stronie internetowej oraz poprzez informacje przekazywane przez e-dziennik a także umieszczane na gazetce pedagogicznej.
 8. Dzieci nie korzystają samodzielnie na terenie przedszkola z urządzeń elektronicznych oraz telefonów komórkowych.
 9. W przypadku stwierdzenia lub powzięcia informacji o występującej przeciwko dziecku cyberprzemocy, pracownicy niezwłocznie reagują:
 • zgłaszają problem jednej z osób: psychologowi, pedagogowi, wychowawcy oraz rodzicom,
 • po ocenie sytuacji przez nauczyciela i dyrektora, jeżeli zachodzi potrzeba powiadamiają organy zewnętrzne (policję, sąd rodzinny) oraz sporządzają protokół interwencji,
 • dyrektor niezwłocznie powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla:
  1. pokrzywdzonego dziecka,
  2. dziecka będącego sprawcą,
  3. podejmuje współpracę z rodzicami ww. dzieci,
  4. podejmuje współpracę z instytucjami zewnętrznymi (wg potrzeb),
 • w przypadku braku współpracy ze strony rodziców dziecka podejrzanego lub będącego odpowiedzialnym za cyberprzemoc, psycholog/pedagog i dyrektor, po dokonaniu oceny sytuacji i poinformowaniu rodziców, jeżeli zachodzi taka konieczność, powiadamiają właściwe instytucje i organy (pomoc społeczną, policję, sąd rodzinny),
 • dyrektor zleca działania profilaktyczne uwzględniające pojawiające się problemy związane m.in. z funkcjonowaniem dzieci w sieci Internet, cyberprzemocą we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 

 

 

 

 • 7

 

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU ORAZ DANYCH

OSOBOWYCH DZIECI

 

 1. Zasady ochrony danych osobowych:

 

 1. Przedszkole zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodniez obowiązującymi przepisami prawa. Przedszkole zatrudnia w tym celu:
 • Inspektora Danych Osobowych,
 • Administratora Systemów Informatycznych.
 1. Pracownicy przedszkola mają obowiązek zachowania w tajemnicy:
 • dane osobowe, które przetwarza,
 • sposoby zabezpieczania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 1. Dane osobowe dziecka udostępniane są wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dzieckai udostępniania tych danych w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym/grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego, powołanych w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 3. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiających jego identyfikację.

 

 1. Zasady ochrony wizerunku dziecka:

 

 1. Przedszkole uznaje prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych oraz zapewnia ochronę jego wizerunku.
 2. Personelowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 3. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, członek personelu placówki może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 5. Upublicznienie przez członka personelu placówki wizerunku dziecka utrwalonegow jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 6. Pisemna zgoda, o której mowa powyżej, powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany. Wizerunek dziecka za zgodą rodziców może być wykorzystywany wyłącznie w celu promowania działalności przedszkola lub propagowania osiągnięć wychowanków.
 7. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka:

 

 • unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska, jeśli konieczne jest podpisanie dziecka używamy tylko imieNia,
 • nie ujawnianie jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez naszą placówkę),
 • zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
 1. wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
 2. zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościachwykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby,
 • nie publikowanie zdjęć dzieci, które są już absolwentami przedszkola, jeśli ich rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściuz placówki,
 • wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i zgłaszać dyrekcji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
 • w sytuacji, gdy wydarzenie w przedszkolu zostanie zlecone osobie zewnętrznej (fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez:
 1. zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
 2. zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatoraw czasie trwania wydarzenia,
 3. niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika naszej placówki,
 4. poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
 5. Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku w sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie przedszkolnych wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
 • przedszkole jako Organizator, informuje, że zorganizowana przez nie impreza ma charakter publicznie otwarty i w trakcie jej trwania nie mają zastosowania przepisy: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. UE L 119, s. 1 – RODO) oraz 81 ust. 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.).
 • wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć lub nagrań wykonanych przez uczestników uroczystości odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody,
 • w trakcie uroczystości mogą być wykonywane przez Organizatora zdjęcia lub nagrania dokumentujące wydarzenie zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały te mogą być publikowane na stronie przedszkola oraz w lokalnej prasie.
 1. Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media.

Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrekcji. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci:

 • uzyskujemy informację o:
 1. imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
 2. uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
 3. podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • personelowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz bez zgody dyrekcji,
 • personel placówki nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna prawnego, zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana,
 • w celu realizacji materiału medialnego dyrekcja może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń placówki dla potrzeb nagrania, podejmując taką decyzję poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie placówki dzieci.

 

 • Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka:

 

 1. Jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, będziemy respektować ich decyzję.
 2. Z wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami/opiekunami prawnymi i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.

 

 1. Przechowywanie zdjęć i nagrań:

 

Przechowujemy materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:

 • nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez placówkę,
 • nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji i/lub okres ustalony przez placówkę w polityce ochrony danych osobowych,
 • nie przechowujemy materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive).

ROZDZIAŁ III

 • 8

ROZPOZNAWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA

 

 1. Personel placówki posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci przejawiające się w*:
 • Rozwoju poznawczym:
 1. opóźnienie rozwoju poznawczego w odniesieniu do wieku dziecka,
 2. trudności w koncentracji uwagi,
 3. zaburzenia rozwoju mowy, np. jąkanie, mutyzm wybiórczy,
 4. zniekształcenia myślowe, tzn. przekonanie o swojej winie, odpowiedzialności za to, co się stało – często widoczne w wypowiedziach dziecka, jego stosunku do siebie, jego sposobie uczestniczenia w życiu grupy rówieśniczej.
 • Rozwoju emocjonalnym:
 1. poczucie winy,
 2. wysoki poziom lęku, fobie,
 3. niska samoocena,
 4. reakcje nerwicowe, np. tiki, obgryzanie paznokci, wyrywanie sobie włosów czy brwi,
 5. odcinanie się od emocji – dziecko w różnych sytuacjach zachowuje się tak, jakby nic nie czuło,
 6. nerwowość, złość, płacz bez konkretnego powodu,
 7. moczenie wtórne,
 8. stereotyp występujący w zabawie (dotyczy głównie dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym – dziecko w sposób uporczywy powtarza elementy zabawy, bawi się ciągle w to samo, nie zmienia żadnego elementu zabawy, tematem zabaw nie musi być przemoc, występowanie wyłącznie tego objawu może wskazywać na zaburzenia rozwojowe dziecka).
 • Rozwoju psychoseksualnym:
 1. zachowania masturbacyjne (masturbacja – bez innych objawów – zwykle jest oznaką towarzyszącego dziecku napięcia emocjonalnego, nie zaś przemocy, u dzieci małych, do 4 roku życia, masturbacja stanowi element prawidłowego rozwoju psychoseksualnego),
 2. zachowania seksualne,
 3. wypowiedzi dotyczące seksualności: używanie nowych, nieadekwatnych do wieku określeń dotyczących czynności seksualnych i/lub intymnych okolic ciała, nadmierne zainteresowanie seksualnością, wulgarne wypowiadanie się na tematy z nią związane,
 4. odgrywanie przemocy seksualnej podczas zabawy,

 

 1. wiedza o seksualności nieadekwatna do wieku dziecka,
 2. stereotyp występujący w zabawie związane z kontaktem seksualnym,
 3. zachowania o charakterze prostytucji(dotyczy dzieci w wieku szkolnym i młodzieży),
 4. uszkodzenia w obrębie narządów płciowych, nawracające infekcje narządów moczowo-płciowych.
 • Rozwoju psychospołecznym:
 1. wycofanie się, izolowanie od grupy rówieśników,
 2. zachowania agresywne wobec rówieśników,
 3. nieposłuszeństwo (dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) lub zachowania opozycyjno-buntownicze (dotyczy dzieci w wieku szkolnym i młodzieży),
 4. stosowanie przemocy wobec innych,
 5. zachowania ryzykowne (dotyczy dzieci w wieku szkolnym i młodzieży).

 

 

*klasyfikacja:  Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka „Przemoc w rodzinie – działania pracowników oświaty” s. 9-10 – ORE

 

 1. Personel zna rodzaje cyberzagrożeń,które mogą przybrać formę*:

 

 • Kontaktów z nieodpowiednimi treściami:
 1. cyberpornografia,
 2. cyberprostytucja (w tym także sexting prowadzący do osiągania korzyści materialnych),
 3. treści propagujące niezdrowy tryb życia.

 

 • Niebezpiecznych działań: cyberprzemoc, sexting, samobójstwa z inspiracji i pod wpły­wem sieci (w tym samobójstwa transmitowane na żywo w internecie, samobójstwa pod wpływem upokorzenia, czy gnębienia doznanego w sieci, instruktaże dla samobójców, a także internetowe pakty samobójcze).

 

 • Niebezpiecznych kontaktów:
 1. uwodzenie dzieci online (child grooming),
 2. cyberpedofilia,
 3. naruszanie prywatności (cyberstalking),
 4. zagrożenia o charakterze seksualnym (sexting, cyberseks).

 

 • Zespołu uzależnienia od internetu (internetaddictiondisorder– IAD), w tym od informacji, pozostawania online (fear of missing out – FOMO) oraz od relacji społecznych budowa­nych i podtrzymywanych w sieci.

 

 • Cyberprzestępczości i nieuczciwości w sieci, zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych przechowywanych w internecie:
 1. fałszywe lajki i pliki cookies zawierające szkodliwe oprogramowanie,
 2. fałszywe witryny i wyłudzenia danych,
 3. ataki hakerskie na serwisy społecznościowe,
 4. tabnabbing(fałszywe witryny internetowe, podszywające się pod inne serwisy),
 5. clickjacking (maskowanie odnośnika w celu skłonienia użytkownika do kliknięcia w link podsunięty przez przestępcę),
 6. zagrożenia dla systemów mobilnych.

 

*Klasyfikacja za: Bębas S., (2018), Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym, [w:] Ratajek W. (red.), Edukacja i człowiek w czasach nowych technologii. Szanse, nadzieje i zagrożenia, Wrocław: Wydawnictwo Humanistyczne Via Ferrata, s. 36–44.

 

ROZDZIAŁ IV

 • 9

SPOSÓB REAGOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA,

ŻE DZIECKO JEST KRZYWDZONE

 1. Pracownicyprzedszkolaposiadająwiedzęiwramachwykonywanychobowiązkówzwracająuwagęnaczynnikiryzykakrzywdzeniadzieci.Obserwujączachowaniadzieci, analizująichprzekazwerbalnyiniewerbalnymogącywskazywaćnadoznaniekrzywdy.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka członkowie personelu placówkizapewniają dziecku bezpieczeństwo i wsparcie.
 3. Wprzypadku wystąpieniauszkodzeniaciaładzieckanależywezwaćpogotowie.
 4. Wsytuacjikrzywdzeniadzieckazestronypracownikaświadekzdarzeniazobligowanyjestdozwróceniauwagipracownikowiorazzgłoszeniaincydentudyrektorowiplacówki.
 5. Wraziepotrzebydyrektorinterweniujeprzepisami prawnymikodeksupracy.
 6. Wprzypadkuzidentyfikowaniaczynnikówryzykapracownicyplacówkipodejmująrozmowęzrodzicami,przekazującinformacjenatematdostępnejofertywsparcia imotywującich do szukania dlasiebie pomocy.
 7. Pracownicymonitorująsytuację i dobresamopoczuciedziecka.
 8. W przypadkuuzasadnionegopodejrzeniakrzywdzeniadzieckalubbrakupostępówwpoprawiesytuacjidzieckaalbonasileniusięobjawówkrzywdzenia,zostajewszczętaprocedura„NiebieskiejKarty”lubzłożonywniosekdo sądurodzinnego owglądwsytuację dziecka/rodziny.

 

 

 • 10

 

ZASADY PROWADZENIA REJESTRU

 1. Każde zgłoszenie wymaga wpisu do rejestru.

 

 1. Rejestr przechowywany jest zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w przedszkolu.

ROZDZIAŁ V

PROCEDURY INTERWENCJI

W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA PRZEZ RODZICÓW

 

 • 11

 

 

 1. W przypadku powzięcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek przekazania uzyskanej informacji do wychowawcy, psychologa, pedagoga specjalnego oraz dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor lub osoby odpowiedzialne za Program Ochrony Dzieci wzywa osobę, którą podejrzewa o krzywdzenie i informuję ją o podrzeniu.
 3. Wskazana przez dyrektora osoba sporządza zapis zaistniałej sytuacji oraz opisem sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami i rodzicami w formie notatki służbowej. W notatce w szczególności powinny znaleźć się informacje o tym kogo dotyczy sytuacji, opis sytuacji, wypowiedź dziecka bądź świadka, ustalenia, podjęte działania, efekty oraz osoby zaangażowane.
 4. Jeśli z analizy sytuacji wyniknie konieczność podejmowania dodatkowych działań psycholog lub pedagog specjalny w porozumieniu z wychowawcą przygotowuje plan pomocy dziecku.
 5. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące podjętych działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji i zapewnienie wsparcia dziecku.
 6. W przypadku incydentu, gdy ryzyko powtarzalności jest nieznaczne, dokonuje się stosownych wpisów w dokumentacji psychologa, pedagoga specjalnego, wychowawcy oraz dyrektora lub innych nauczycieli związanych z sytuacją.

 

 • 12

 

 1. W przypadkach dotyczących znęcania się fizycznego lub psychicznego albo wykorzystywania seksualnego, dyrektor powołuje zespół interwencyjny w składzie:
 • dyrektor,
 • psycholog,
 • pedagog specjalny,
 • wychowawca/y.

 

 1. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia dziecka zgłosili jego opiekunowie, powołanie zespołu interwencyjnego jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające. Ze spotkania sporządzany jest protokół.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu na podstawie uzyskanych informacji.
 3. Plan pomocy jest konsultowany z rodzicami w celu włączenia ich do współpracy.
 4. W sytuacji, gdy potencjalnym sprawcą krzywdzenia dziecka jest rodzic/opiekun, wyłącza się go działań w celu ochrony dziecka przed dalszym krzywdzeniem bądź jego eskalacją.
 5. Rozmowy i ustalenia prowadzone są z rodzicem/opiekunem niekrzywdzącym.
 6. Jeśli dziecko jest krzywdzone przez oboje rodziców lub jest wychowywane przez jednego rodzica, który krzywdzi dziecko i nie można wskazać opiekuna, który zagwarantuje dziecku bezpieczeństwo, dyrektor przedszkola nawiązuje współpracę z odpowiednimi instytucjami lub służbami, w celu zabezpieczenia dziecka.
 7. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego).
 8. Po poinformowaniu rodziców, dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 9. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.
 10. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie

 

 • 13

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

 1. Procedura „Niebieskie Karty” uruchamiana jest w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przemocy fizycznej lub psychicznej w sytuacji przemocy w rodzinie.
 2. Wszczęcie procedury następuje z chwilą wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.
 3. Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec małoletniego, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
 4. Osoba wszczynająca procedurę dokonuje wstępnej diagnozy sytuacji w związku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej i przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej, a także, w miarę możliwości, z osobą stosującą przemoc.
 5. Rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi, poszanowanie godności oraz zapewniających bezpieczeństwo.
 6. Osobie doznającej przemocy domowej przekazuje się informacje w prostym, przejrzystym i przystępnym dla niej języku, z uwzględnieniem stanu i okoliczności, które mogą mieć wpływ na zdolność rozumienia i bycie rozumianym.
 7. W trakcie rozmowy z osobą stosującą przemoc domową informuje się ją w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej oraz wskazuje na konieczność zmiany sposobu postępowania.
 8. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobami stosującymi przemoc domową wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej, lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego.
 9. Działania z udziałem osób doznających przemocy domowej, przeprowadza się, w miarę możliwości, w obecności psychologa.
 10. Jeżeli osoba objęta procedurą „Niebieskie Karty” nie włada językiem polskim w mowie i piśmie lub jest osobą głuchą lub niemą lub występują okoliczności, które mogą mieć wpływ na zdolność rozumienia i bycie rozumianym, członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej występują do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o zapewnienie udziału tłumacza w czynnościach z osobą objętą procedurą.
 11. Jeżeli osobą doznającą przemocy domowej jest małoletni, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, a w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3 – osobie najbliższej lub pełnoletniej osobie wskazanej przez małoletniego.
 12. Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie stosującej przemoc domową.
 13. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego.
 14. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.
 15. Formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, jest przekazywany grupie diagnostyczno-pomocowej.
 16. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.
 • 14

PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA PRZEZ PRACOWNIKA PLACÓWKI LUB INNE OSOBY DOROSŁE

 1. Krzywdzenie dziecka przez pracownika może przybierać formę:
 • Przestępstwo na szkodę dziecka (np. przemoc fizyczna, wykorzystywanie seksualne, znęcanie się).
 • Negatywne zachowanie względem dziecka (np. ośmieszanie dziecka, dyskryminowanie, nierówne traktowanie, ignorowanie problemów i potrzeb, nadmierna krytyka, zawstydzanie, oczekiwania nieadekwatnych do wiekui możliwości rozwojowych dziecka, oczernianie dziecka i jego rodziny).
 1. Osoba podejrzewająca krzywdzenia dziecka w przedszkolu zgłasza problem osobie odpowiedzialnej za Program Ochrony Dzieci oraz dyrektorowi przedszkola.
 • 15

Przestępstwo na szkodę dziecka:

 1. Dyrektor lub osoba odpowiedzialna za Program Ochrony Dzieci wzywa osobę, którą podejrzewa się o krzywdzenie i informuje ją o podejrzeniu.
 2. Dyrektor lub osoba odpowiedzialna za Program Ochrony Dzieci sporządza notatkę służbową oraz opracowuje plan pomocy dziecku.
 3. Dyrektor oraz osoby odpowiedzialne za Program Ochrony Dzieci przeprowadzają osobno rozmowę:
 • z dzieckiem, w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zapewnienia mu wsparcia i poczucia bezpieczeństwa,
 • z rodzicami/opiekunami, w celu poinformowania ich o zaistniałej sytuacji oraz przedstawiony jest im plan pomocy dziecku.
 1. Zostają wdrożone zaplanowane działania. Sytuacja dziecka jest monitorowana.
 2. Jeśli zaistnieje potrzeba dziecko zostaje skierowane do specjalistycznej placówki.
 3. Wdrożone działania zostają zakończone po uzyskaniu efektu.
 4. Jeśli wdrożone działania nie przyniosą efektu z osobą krzywdzącą zostaje rozwiązana współpraca na podstawie Karty Nauczyciela lub Kodeksu Pracy.

 

 • 16

Negatywne zachowania wobec dziecka:

 1. Dyrektor wraz z koordynatorem Programu Ochrony dzieci przeprowadzają rozmowę z pracownikiem na temat zdarzenia.
 2. Dyrektor dyscyplinuje pracownika.
 3. W uzasadnionych przypadkach informuje o obowiązku zawiadomienia policji lub prokuratury.
 4. Dyrektor wraz z koordynatorem Programu Ochrony dzieci przeprowadzają równolegle rozmowę z:
 • pokrzywdzonym dzieckiem w celu udzielenia mu wsparcia i zapewnienia bezpieczeństwa,
 • rodzicami/opiekunami dziecka w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz ustalonym planie pomocy dziecku.
 1. Placówka wdraża ustalone zasady działaniaoraz przeprowadza monitoring sytuacji.
 2. Wdrożone działania zostają zakończone po uzyskaniu efektu.
 3. Jeśli wdrożone działania nie przyniosą efektu z osobą krzywdzącą zostaje rozwiązana współpraca na podstawie Karty Nauczyciela lub Kodeksu Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 • 17

ZASADY USTALENIA PLANU WSPARCIA DZIECKA

PO UJAWNIENIU KRZYWDZENIA

 1. Rozmowa z dzieckiem:
 • Rozmowę z dzieckiem przeprowadza psycholog, pedagog specjalny lub wychowawca w zależności od tego do kogo dziecko ma większe zaufanie.
 • Miejsce, w którym jest przeprowadzana rozmowa z dzieckiem powinno być bezpieczne i neutralne.
 • Na rozmowę z dzieckiem należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu, należy unikać presji czasu.
 • Rozmowa powinna przebiegać w bezpiecznej atmosferze.
 • Osoba prowadząca rozmowę musi wykazywać cierpliwość i zrozumienie.
 • Należy używać zrozumiałego języka, adekwatnego do wieku dziecka.
 • Sporządzić notatkę z rozmowy, w której będą zawarte słowa dziecka.
 • Ocena poziomu bezpieczeństwa dziecka powstaje na podstawie analizy zebranych informacji oraz obserwacji funkcjonowania dziecka. Dokonywana jest na podstawie rozmowy z dzieckiem oraz innymi osobami, z których wynika jakich form przemocy dziecko doznało, jak często, o jakim nasileniu i kto jest sprawcą ujawnionej przemocy.
 1. Rozmowa z rodzicem/opiekunem oraz podjęcie działań:

 

 • Dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicem, który nie stosuje przemocy. Informuje go o otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka i zobowiązuje do podjęcia właściwych działań, mających zagwarantować bezpieczeństwo dziecka oraz współpracy na rzecz dziecka.
 • Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik wszczyna procedury „Niebieskie Karty” (procedura jest uruchamiana gdy zachodzi podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka).
 • Dyrektor składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, gdy rodzina dopuszcza się poważnych zaniedbań wobec dziecka oraz odmawia współpracy z przedszkolem.
 • Dyrektor przedszkola powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który opracowuje plan wielospecjalistycznego wsparcia dla dziecka i jego rodziny.

 

 

 

 

 

 

 1. Opracowanie planu wsparcia:

 

 • podjęcie przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i wsparcia, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
 • określenie celu oferowanego wsparcia na podstawie diagnozy sytuacji dziecka po ujawnieniu krzywdzenia.
 • określenie form wsparcia, jakie może zaoferować przedszkole,
 • ustalenie planu współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
 • udzielenie systematycznej lub okresowej pomocy np. psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej lub innej wynikającej z potrzeb,
 • zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla dziecka i jego rodziny,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz wzmacnianie własnej wartości dziecka.
 • przedstawieni rodzicom/opiekunom planu pomocy oraz zalecenie współpracy w jego realizacji.
 • w przypadku gdy podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka uruchomienie stosownych procedur.

ROZDZIAŁ VI

 • 18

WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STOSOWANIA

PROGRAMU OCHRONY DZIECI

 1. Osobami odpowiedzialnymi za program Ochrony Dzieci w przedszkolu są: dyrektor, pedagog specjalny oraz psycholog.

 

 1. Dyrektor przedszkola w szczególności:
 • przekazuje informacje prawne oraz nadzoruje przestrzeganie ustalonych standardów,
 • monitoruje przepływ informacji o standardach obowiązujących w przedszkolu do wszystkich pracowników, rodziców oraz dzieci,
 • organizuje szkolenia.

 

 1. Psycholog/pedagog specjalny:
 • omawia i weryfikuje pragmatykę wdrażania standardów,
 • przygotowuje materiały szkoleniowe dla pracowników, rodziców i dzieci,
 • w miarę potrzeb szkoli pracowników i rodziców oraz organizuje prelekcje dla dzieci,
 • aktualizuje informacje o standardach i dopilnowuje aby zostały udostępnione dla pracowników, rodziców oraz dzieci.

 

 1. W przedszkolu obowiązują następujące zasady przygotowania personelu do wdrażania standardów:
 • przed rozpoczęciem roku szkolnego organizowane jest dla wszystkich pracowników szkolenie dotyczące standardów obowiązujących w przedszkolu,
 • nowozatrudnieni pracownicy przeszkoleni są w pierwszym tygodniu pracy,
 • dokumentowanie działań może odbywać się w szczególności przez:
  1. ogłoszenie kierowane do nauczycieli przez e-dziennik z obowiązkiem potwierdzenia przez nauczyciela zapoznania się z materiałami,
  2. zapis w protokole RP wraz z listą obecności w przypadku szkolenia całej rady pedagogicznej,
  3. zapis w dzienniku psychologa/pedagoga specjalnego w przypadku szkoleń indywidualnych.
 1. Zadaniem osób odpowiedzialnych za monitorowanie realizacji Programu Ochrony Dzieci jest przeprowadzenie wśród pracowników oraz rodziców ankiety monitorującej poziom realizacji Programu.
 2. Ankietę przeprowadza się 1 raz w roku, najpóźniej do końca roku szkolnego.
 3. W ankiecie pracownicy i rodzice mogą proponować zmiany do Programu Ochrony Dzieci lub wskazać naruszenia Programu w placówce.
 4. Osoby odpowiedzialne opracowują ankiety i przekazują dyrektorowi raport z monitoringu.
 5. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola wprowadza do Programu Ochrony Dzieci niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom oraz rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola nowe brzmienie Programu.

ROZDZIAŁ VII

 

 • 19

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Ogłoszenie Programu następuje w wersji zupełnej dla osób dorosłych oraz w skróconej (obrazkowej) zrozumiałej dla dziecka.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola oraz rodziców:
 • w wersji elektronicznej: na stronie internetowej przedszkola oraz BIP,
 • w wersji papierowej: w holu przedszkola oraz pomieszczeniu socjalnym.
 • w wersji skróconej: w salach zajęć dla dzieci.

Załączniki:

 1. Ankieta „Szkolenia personelu w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
  2. Ankieta „Upowszechnianie wiedzy w zakresie praw dzieci, podnoszeni kompetencji wychowawczych rodziców i ochrony dzieci przed przemocą.
  3. Ankieta „Monitoring standardów”.
  4. Oświadczenie.
  5. Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią.
  6. Protokół interwencji w przypadku zastosowania procedur podejrzenie krzywdzenia dziecka.
  7. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka.
  8. Rejestr zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka- Przedszkole nr 11.
  9. Regulamin monitoringu wizyjnego Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy.
  10. Ankieta „Ochrona wizerunku dziecka”.
  11. Ankieta „Bezpieczeństwo placówki w sieci.
  12. Karta interwencji
  13 Notatka służbowa.
  14. Wniosek do Sądu Rejonowego Wydział Rodziny i Nieletnich.
  15. Procedura przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/ opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Załącznik 1

ANKIETA

 

SZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

 

 

 1. Jaką formę powinny przyjąć szkolenia personelu obejmujące zapoznanie z obowiązującym w placówceProgramem Ochrony Dzieci?

……………………………………………………………………………………..

 

 1. Czy te formy powinny różnić w zależności od tego, kogo dotyczą (pracowników pedagogicznych/niepedagogicznych/wolontariuszy/praktykantów)?

 

……………………………………………………………………………………..

 

 1. Czy uczestniczyłeś/aś już w jakichś formach szkolenia w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

 

……………………………………………………………………………………..

 

 1. Kto w placówce, według ciebie, ma odpowiednią wiedzę aby mógł przeprowadzić wśród pracowników takie szkolenie?

 

……………………………………………………………………………………..

 

 1. Jakie są twoje potrzeby szkoleniowe związane z ochroną dzieci przed krzywdzeniem?

Zakreśl właściwe:

 

 • zagadnienia ogólne,
 • profilaktyka,
 • zastosowanie procedur,

 

 

 


Załącznik 2

ANKIETA

 

UPOWSZECHIANIE WIEDZY W ZAKRESIE PRAW DZIECI, PODNOSZENIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW I OCHRONY DZIECI

PRZED PRZEMOCĄ

 

 

 1. Czy prowadzisz zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu praw dziecka, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie), profilaktyki przemocy rówieśniczej?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy w placówce są określone sposoby lub miejsca udostępniania dzieciom ważnych informacji i zasobów edukacyjnych? (informacje o możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży).

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy nauczyciele dysponują różnego rodzaju materiałami edukacyjnymi na temat praw dziecka?

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy w placówce istnieje możliwość zorganizowania zajęć edukacyjnych dla

opiekunów?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy personel posiada informacje o tego typu zajęciach oferowanych w innych

organizacjach w regionie?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. W jaki sposób instytucja może zadbać o to, żeby opiekunowie byli odpowiednio informowani o możliwościach podnoszenia umiejętności wychowawczych oraz o danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych?

 

………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Czy w placówce są przyjęte formy komunikacji w takich sprawach (np. wywieszenie informacji na tablicy, która znajduje się w szkole, publikacja w elektronicznym dzienniku itd.)?

……………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 3

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA

 

 1. Czy wiesz, na czym polega Program Ochrony Dzieci?

TAK|*

NIE*

 1. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w ………………………………………………………………………….
 2. Czy zapoznałeś/łaś się z dokumentem Programu Ochrony Dzieci?

TAK

NIE

 1. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

TAK*

NIE*

 1. Czy zdarzyło ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Programie Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

TAK*

NIE*

 1. Czy zdarzyło ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Programie Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem przez rodzica?

TAK*

NIE*

 1. Czy masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące Programu Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem?

TAK*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIE*

 

 


Załącznik 4

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisana/y legitymujący się  dowodem osobistym nr ……………seria ……………., oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne lub dyscyplinarne ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie, nie byłam/łem karana/y za przestępstwo popełnione umyślnie, nie byłam/łem skazana/y za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności i przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę małoletniego oraz, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w żadnej z tych spraw.

……………………………                                      ……………………………………….

miejscowość, data                                                     podpis osoby składającej oświadczenie

 

Załącznik 5

PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA PRZEZ OSOBĘ NIELETNIĄ

 

Jeśli dziecko doświadcza ze strony innego dziecka przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie

 

 • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;
 • przeprowadź rozmowę z rodzicami/opieku nami dzieci uwikłanych w przemoc;
 • równolegle powiadom najbliższy sąd rodzinny lub policję wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

Jeśli dziecko doświadcza ze strony innego dziecka jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze)

 • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;
 • przeprowadź rozmowę osobno z rodzicami dziecka krzywdzącego i krzywdzonego oraz opracuj działania naprawcze;
 • w przypadku powtarzającej się przemocy powiadom lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.


Załącznik 6

PROTOKÓŁ INTERWENCJI W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PROCEDUR PODEJRZENIE KRZYWDZENIA DZIECKA JEGO KRZYWDZENIE

 

 

Lp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu

 

 

 

1.       

Data i miejsce zdarzenia

 

 

 

2.       

Imię i nazwisko dziecka krzywdzonego lub wobec którego zachodzi podejrzenie krzywdzenia.

 

 

 

 

3.       

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej podejrzenie krzywdzenia lub jego fakt

 

 

 

4.       

Imię i nazwisko osoby krzywdzącej lub podejrzanej o krzywdzenie

 

 

 

5.       

Forma przemocy - opis

 

 

 

 

 

 

 

6.       

Zastosowane formy interwencji

 

Powiadomione osoby

 

Zawiadomione instytucje, służby lub organizacje

 

 

 

 

 

 

7.       

Data udzielonej pomocy

 

 

 

8.       

Forma/y udzielonej dziecku pomocy bezpośrednio po stwierdzeniu krzywdzenia lub powzięciu podejrzenia o krzywdzenie

 

 

 

 

 

 

 

9.       

Osoby udzielające dziecku pomocy

 

 

 

10.   

Informacja o  zaplanowanych formach wsparcia oraz współpracy z instytucjami, organizacjami itp.

 

 

 

11.   

Informacja o zgodzie rodziców oraz deklaracji współpracy

 

 

 

 

 

12.   

Informacja na temat efektów podjętych interwencji, w tym we współpracy z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi oraz pomocy udzielonej dziecku w ramach planu wsparcia oraz ppp,

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   

Imiona i nazwiska osób sporządzających protokół

 

 

 

 


Załącznik 7

       Przedszkole nr 11 w Czerwionce-Leszczynach

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75),

Statut Przedszkola

Cele procedury
Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

Zakres procedury
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, nauczycielki oraz personel obsługowy przedszkola.

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury
 

Rodzice (prawni opiekunowie):

 • przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach zgodnie z deklaracją,
 • upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę osobie dyżurującej ( woźnej oddziałowej ) oraz od chwili odebrania od osoby dyżurującej,

Nauczycielki:

 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali, aż do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
 • ściśle współpracują z personelem dyżurującym na holu w kwestii przestrzegania procedury,
 • sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

Opis pracy

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 7:00 – 8:20; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie – Tel. 32 4311233

Rodzice odbierają dzieci zgodnie z godzinami w deklaracji

 

Harmonogram odbierania dzieci

od 12:30 do 13:00

od 13:30 do 14:00 przyprowadzanie dzieci ze zmiany popołudniowej

( bez możliwości odbierania dzieci z grup porannych )

od 14:00 do 16:00

Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00 z grup porannych !!!!!!!

Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby dyżurującej okazać go.

Nauczycielka lub osoba dyżurująca   może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe lub inne przypadki przewidziane procedurami bezpieczeństwa).

O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka  lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu               z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.

W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

Jeśli nie uda się skontaktować z Rodzicami albo innymi osobami upoważnionymi nauczyciel powiadamia komisariat Policji.

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

- W przypadku, jeśli oboje rodzice mają nieograniczoną władzę rodzicielską, dziecko może zostać wydane każdemu z rodziców.

- W przypadku uregulowania przez sąd kwestii widzeń z dzieckiem rodzic o określonych datach widzenia może odebrać dziecko tylko w wyznaczonych przez sąd dniach.

- W przypadku gdy oboje rodzice mają pełnię praw do dziecka, w ważnych kwestiach wymagany jest podpis obojga rodziców.

- Dzieci nie będą wydawane rodzicom o ograniczonej lub odebranej władzy rodzicielskiej.      - W takim przypadku powiadamiany będzie drugi rodzic posiadający pełnię władzy rodzicielskiej.

- Wszelkie spory między rodzicami powinny być załatwiane między nimi, w przypadku wystąpienia poważnych kłótni na terenie przedszkola, pracownicy mają prawo zawezwać Policję.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka muszą być zaakceptowane przez oboje Rodziców bądź opiekunów/ opiekuna prawnego.

Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów
Druk upoważnienia - załącznik do procedury

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze
Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

 

Z niniejszą procedurą zostają zapoznani nauczyciele, personel obsługowy oraz rodzice dzieci na pierwszym zebraniu.

Załącznik 8

 

REJESTR ZDARZEŃ PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB KRZYWDZENIA DZIECKA

PRZEDSZKOLE NR 11

 

L.p.

Imię i nazwisko dziecka

oddział

 

 

 

Data i miejsce interwencji,

Imię i nazwisko osoby interweniującej

Forma krzywdzenia, osoba krzywdząca lub podejrzana o krzywdzenie

Zastosowane formy pomocy oraz procedury interwencyjne

Powiadomione osoby, instytucje, organy zewnętrzne

Uwagi

Podpis dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik 9

Regulamin monitoringu wizyjnego Przedszkola nr 11 im . Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach

 

 • 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119 s. 1 i nast.).

 

Cele monitoringu

 

 • 2. Na terenie Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach zainstalowany został wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny (na podstawie art. 108a ustawy – Prawo oświatowe).
 • 3. Celem monitoringu jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oraz osobom przebywającym,
 • ochrona mienia na terenie przedszkola,
 • ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) które zdarzyły się na terenie przedszkola i jego otoczenia,
 • ograniczanie dostępu do budynku i terenu przedszkola osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego

 

 • 3. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 • 4. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
  • zagrażających bezpieczeństwu dzieci, nauczycieli, pracowników,
  • niszczenia mienia przedszkola ,
  • niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw oraz parkingu,
  • przywłaszczania,
  • konfliktowych, np. bójek,

 

 • 5. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 2 tygodni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 • 6. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.
 • 7. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom dzieci za zgodą dyrektora i w terminie ustalonym przez dyrektora lub wychowawcę/nauczyciela.

 

 • 8. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring (dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w przedszkolu).

 

 • 9. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

 

 • 10. Na monitoring składa się: 9 kamer, rozmieszczonych w następujących miejscach:
 • teren przed głównym wejściem do budynku Przedszkola – 1 kamera
 • teren wokół budynku Przedszkola -3 kamery
 • korytarz parter – 2 kamery
 • korytarz I piętro – 1 kamera
 • szatnia- 1 kamera
 • klatka schodowa- 1 kamera

 

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom

 • 11. Przedstawiciel organu pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 • 12. W pokwitowaniu odbioru przedstawiciel organu zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 • 13. Protokół przekazania przechowywany jest w gabinecie dyrektora przez okres 5 lat
 • 14. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 • 15. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 • 16. Zabrania się przebywania dzieci w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 • 17. Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci.

Warunki stosowania monitoringu wizyjnego

 • 18. Dyrektor przedszkola uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców
 • 19. Monitoring nie może być stosowany w miejscach w przedszkola takich jak:
  1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2. pomieszczenia, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  3. pomieszczenia sanitarno-higieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej..
 • 20. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w § 19 lit. a i c tylko w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych dzieci, pracowników i innych osób.
 • 21. W przypadkach określonych w § 19 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 • 22. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 • 23. Dyrektor przedszkola oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

Przepisy końcowe

 • 24. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor
 • 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 • 26. Regulamin może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
 • 27. Zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 01.09.2023

 

Załącznik 10

ANKIETA

OCHRONA WIZERUNKU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU NR 11

 

 

 1. Czy na podstawie danych zamieszczonych wraz z fotografią można zidentyfikować przedstawione na niej dziecko?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy wizerunki te mogą być wykorzystywane w niewłaściwy sposób, np. kopiowane i zamieszczane na stronach internetowych z pornografią dziecięcą? W jakim stopniu obrazy te przekazują zamierzone treści?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy instytucja korzysta z usług nieznanych fotografów, którzy nie zostali rzetelnie sprawdzeni?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Czy na utrwalenie i upublicznienie wizerunku dziecka wyrazili zgodę jego opiekunowie?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Czy dziecko jest utrwalone na zdjęciu w sposób respektujący jego godność?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Czy podczas uroczystości przedszkolnych rodzice mogą fotografować wszystkie dzieci?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Czy nauczyciele/opiekunowie wykonują dzieciom zdjęcia z wykorzystaniem prywatnych telefonów?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 11

ANKIETA

BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI W SIECI

 

 

 

 1. Czy personel placówki jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu i mediów elektronicznych (np. cybeprzemoc, grooming, niebezpieczne treści, nadmierne korzystanie z internetu)?

 

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Na jakie aspekty korzystania z internetu i mediów elektronicznych należy zwrócić szczególną uwagę, biorąc pod uwagę specyfikę pracy w naszej placówce?

 

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy placówka zapewnia bezpieczną infrastrukturę sieciową, przygotowaną na poziomie

sprzętowym i programistycznym, opartą o aktualne wytyczne? Czy infrastruktura jest tak zaprojektowana, aby odseparować od siebie sieci publiczne, dydaktyczne i  administracyjne?

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy w placówce jest osoba pełniąca funkcję Administratora Sieci Informatycznej?

 

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy stosowane są rozwiązania, za sprawą których użytkownicy sieci nie czują się anonimowi?

 

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy do powszechnej wiadomości wszystkich użytkowników sieci podany został regulamin, określający zasady korzystania z zasobów sieci?

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

 


Załącznik 12

KARTA INTERWENCJI

 

 1. Data: …………………………………………………………………..
 2. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………..
 3. Klasa lub oddział: ……………………………………………………

 

 1. Przyczyna interwencji:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..

 

 1. Opis podjętych działań

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Rozmowa z dzieckiem:

Data: ………………………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko i stanowisko osoby przeprowadzającej rozmowę: …………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypowiedź dziecka (cytat):

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Spotkanie z rodzicem/opiekunem prawnym lub faktycznym/osobą dorosłą wskazaną przez dziecko:

Imię nazwisko, stopień pokrewieństwa: ……………………………………………………

Imię i nazwisko osoby organizującej spotkanie: ……………………………………………

 

 1. Forma podjętej interwencji:
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • Wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka
 • Inny rodzaj interwencji (wskazać jaki):

…………………………………………………………………………………………..

 1. Wyniki interwencji:

 

 • Działania organów lub instytucji: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

 • Działania placówki: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 • Działania rodziców: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

 

 

 


Załącznik 13

 

NOTATKA SŁUŻBOWA

W sprawie

…………………………………………………

 

Data:

Imię i nazwisko dziecka/ucznia:

Uczestnicy:

 1. ……………………………………………….
 2. ……………………………………………….
 3. ……………………………………………….
 4. ………………………………………………

 

OPIS SYTUACJI/ZACHOWANIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRZEKAZ DZIECKA (CYTAT):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODJĘTE DZIAŁANIA/URUCHOMIONE PROCEDURY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REZULTAT:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy uczestników spotkania

………………………………………………..

………………………………………………..

Załącznik 14

 

………………………………                                              …………………………………

Pieczątka placówki                                                                           miejscowość, data

 

 

WNIOSEK DO SĄDU REJONOWEGO

WYDZIAŁ RODZINY I NIELETNICH

     W …………………………………………….

O WGLĄD W SYTUACJĘ DZIECKA

 

Wnoszę o wgląd w sytuację rodzinną dziecka ……………………………., ur. ………………

Zamieszkałego …………………………………………………………….., uczęszczającego do ………………………………………… w ………………………………………………..,

z uwagi na podejrzenie krzywdzenia dziecka przez ……………………………………………

Moje podejrzenie wynika z …………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

 

pieczątka i podpis dyrektora placówki

 

……………………………………….

 

Załącznik 15

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz.296 ze zm.)

 

Przedszkole nr 11 im.Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach

PROCEDURA PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/OPIEKUN PRAWNY BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

 

 Procedura wchodzą w życie z dniem 01.09.2021

do góry