• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, a także realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz pragnąc ułatwić wszystkim osobom z niepełnosprawnościami kontakt, Jednostki oświatowe Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwane dalej „Jednostkami”, informują, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Jednostką zgodnie z danymi wskazanymi w stronie kontakt.

W kontakcie z Jednostką osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała również prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego,
 • tłumacza przewodnika (dla osoby głuchoniewidomej), nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)”.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Jednostkę (np. e-mailem) minimum 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Jednostce.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu spotkania w Jednostce (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie z prośbą o pośrednictwo tłumacza proszę:

 • wysłać na adres e-mail,
 • wysłać na adres e-mail,• wysłać na adres Jednostki (uwaga - liczy się data dostarczenia korespondencji),
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu Jednostki.

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na stronie kontakt.

W Przedszkolach

Przedszkole publiczne nie pobiera od rodziców i opiekunów dzieci opłat za zajęcia realizowane w ramach zajęć przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Opłaty mogą być pobierane za zajęcia wykraczające poza określone minimum oraz za wyżywienie.

Informacja na temat dostępności architektonicznej w przedszkolach publicznych zawarte są w deklaracji dostępności.

W przypadku przyjazdu do przedszkola publicznego prosimy o zaparkowanie w miejscu wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli takie miejsce nie zostało wyznaczone, prosimy o zaparkowanie na najbliższym miejscu parkingowym usytuowanym przy przedszkolu. Następnie prosimy o udanie się do sekretariatu w celu załatwienia sprawy. W przypadku stwierdzenia ograniczenia w dostępie do sekretariatu, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność podaną w deklaracji dostępności.

W Szkołach

Szkoła publiczna realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania. Zapewnia bezpłatne i powszechnie dostępne kształcenie na danym poziomie, a także wydaje świadectwa mające walor dokumentu urzędowego. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły podstawowej mają dzieci zamieszkujące w obwodzie.

Pozostałe zasady działania dostępne są w statucie jednostki.

Informacje na temat dostępności architektonicznej w szkołach publicznych zawarte są w deklaracji dostępności.
W przypadku przyjazdu do szkoły publicznej prosimy o zaparkowanie w miejscu wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli takie miejsce nie zostało wyznaczone, prosimy o zaparkowanie na najbliższym miejscu parkingowym usytuowanym przy szkole. Następnie prosimy o udanie się do sekretariatu w celu załatwienia sprawy. W przypadku stwierdzenia ograniczenia w dostępie do sekretariatu, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność w szkole wymienioną w deklaracji dostępności.

Informacja o Przedszkolu Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach w wersji łatwej do czytania i zrozumienia (ETR)

Spis treści

 

Przedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach

Przedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy znajduje się przy ulicy Morcinka 6 w Czerwionce-Leszczynach.

Przedszkole 

Dyrektorem przedszkola jest pani mgr Mariola Winkler-Podorska.

 Dyrektor

Czym zajmuje się przedszkole?

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności zawartych w podstawie programowej, programach nauczania w programie wychowawczo- profilaktycznym przedszkola, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Kontakt z sekretariatem szkoły

Zapraszam Was do sekretariatu od poniedziałku do piątku, codziennie od 7.30 do 15.30.Jeśli chcesz się skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer: 32 43 11 233. Możesz też wysłać e-mail na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Żeby załatwić sprawy w sekretariacie przedszkola, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:

Przedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy

ul. Morcinka 6
44-230 Czerwionka-Leszczyny

 • przynieść pismo do sekretariatu

Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w przedszkolu.

Jak trafić do sekretariatu przedszkola?

Wchodzisz wejściem głównym do budynku, od strony ul. Morcinka. To wejście jest nieodpowiednie dla osób z niepełnosprawnością, gdyż prowadzą do nich schody. Nie można ich pokonać dzięki urządzeniom dźwigowym. Nie ma krzesełka schodowego, platformy schodowej, podnośnika pionowego oraz schodołazu.

 Jak trafić do sekretariatu

Gdy wejdziesz do budynku znajdziesz się na korytarzu.

Kiedy obrócisz się w prawo przed Tobą będą drzwi do sekretariatu, na których jest tabliczka z napisem sekretariat. Na drzwiach znajduje się tabliczka - telefon graficzny.

 drzwi sekretariatu

Jeśli przyjedziesz do nas autem

Jeśli przyjedziesz do nas samochodem możesz skorzystać z parkingu miejskiego, który znajduje się przy ulicy Morcinka, kilka metrów przed budynkiem przedszkola. Na tym parkingu wydzielone jest miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

parking

 

do góry