• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualnia go w razie potrzeby.
 3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje odnotowane w specjalnym zeszycie i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.
 4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel lub woźna jest zobowiązana do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
 5. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.
 6. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola(po zakończonych zajęciach dydaktyczno- opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.
 7. Zabrania się rodzicom/ prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka z terenu podlegającemu placówce, ogrodu przedszkolnego czy szatni.
 8. Rodzic/ opiekun winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do holu przedszkola w godzinach zadeklarowanych.
 9. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw.
 10. Podstawa programowa trwa 5,5 godz. i realizowana jest w godzinach 7.30 - 13.00, dlatego dzieci należy do przedszkola przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.20. O tej porze drzwi będą zamykane
 11. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
 12. Podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola oraz ich odbioru w szatni powinna zostać zagwarantowana opieka woźnej lub pomocy nauczyciela.
 13. W sytuacji organizowania wycieczek autokarowych, dla dzieci za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów dziecka zostaje sporządzona pełna dokumentacja, wynikająca z odrębnych przepisów.
 14. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor. Jeżeli organizuje się wyjazdy dłuższe niż jednodniowe, dyrektor obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 15. Obowiązkiem nauczycieli / woźnej jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.
 16. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola) należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeżeli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.
 17. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie policję, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej ( zapłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nadgodziny)
do góry