• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Kontakt/Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest ............................, mail: .......................

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 11 w Czerwionce-Leszczyny

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych dzieci uczęszczających do placówki jest Przedszkola Nr 11 adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 11, mail; WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Inspektor Ochrony Danych

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z opieką,wychowaniem i nauczaniem w Przedszkolu Nr 11 w Czerwionce-Leszczyny pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: .............................

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dzieci (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 1. Wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm. ;Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. 2018 poz. 1457.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz. U. 2017 poz. 1900, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole Nr 11 na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
 3. Realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola Nr 11 w Czerwionce-Leszczyny poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych dzieci, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których wychowankowie przedszkola brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków dzieci - wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

Komu dane będą udostępniane

Dostęp do danych osobowych dzieci wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola Nr 11 w Czerwionce-Leszczyny będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, oficjalnej stronie internetowej przedszkola.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe dzieci będą przechowywane przez Przedszkole Nr 11 w Czerwionce-Leszczyny przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przedszkole Nr 11 może przetwarzać w szczególności następujące dane dzieci:

 • imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz. U. 2017 poz. 2159 ze zm.)
 • informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych)
 • dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dzieci, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numerów telefonów, adres poczty elektronicznej
 • informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole Nr 11.
 • informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka
 • informacje dotyczące frekwencji dziecka ,
 • informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
 • informacje o wynikach dziecka w konkursach i innych wydarzeniach
 • wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Przedszkola Nr 11 w Czerwionce-Leszczyny w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę.
 • wizerunek dziecka utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video przedszkolnych uroczystości, innych wydarzeń za zgodą wyrażoną przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.

Prawo dostępu

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Prawo do skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konsekwencje niepodania danych

Podanie wyżej opisanych danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu Nr 11 w Czerwionce-Leszczyny.

Inspektor danych osobowych

Grzegorz Sikora mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

Obowiązek Informacyjny:

 1. Nazwa Placówki/ Administratora Danych Osobowych: Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionka-Leszczyny

 2. Dane Inspektora Danych Osobowych: Grzegorz Sikora e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 3. Dyrektor Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy informuję Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w tym:

Imię i Nazwisko, Data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, Imiona i nazwiska rodziców, adres poczty elektronicznej oraz nr kontaktowy do rodziców - zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203.

Stan zdrowia ucznia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dz.U. 2017 poz. 1743 oraz art. 68 ust. 1 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203.

Dane osobowe uczniów wynikające z działalności placówki są rejestrowane w bazach Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814

 1. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203), Ustawy system informacji oświatowej(Dz.U. z 2017 r. poz.2159, 2203) Ustawy
  o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), dane mogą zostać przekazane
  do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest placówka oraz innych podmiotów, w tym do:Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 1. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.Przysługuje państwu prawo do:

Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

 

 1. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez placówkę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez placówkę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez placówkę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Obowiązek Informacyjny:

 1. Nazwa Placówki/ Administratora Danych Osobowych: Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionka-Leszczyny

 2. Dane Inspektora Danych Osobowych: Grzegorz Sikora e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 3. Dyrektor Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy informuję Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w tym:

Imię i Nazwisko, Imiona rodziców, Data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, nr konta bankowego, adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego - zgodnie z Art. 22 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138,305, 357.)

Pozostałe dane osobowe takie jak: wysokość wynagrodzenia, wymiar urlopu, stanowisko, stopień zaszeregowania, stan zdrowia zgodnie z ustawą Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138,305, 357.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela(Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458).

Dane osobowe nauczycieli wynikające z działalności placówki są przetwarzane oraz rejestrowane w bazach Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814

 1. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203), Ustawy system informacji oświatowej(Dz.U. z 2017 r. poz.2159, 2203) Ustawy
  o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), dane mogą zostać przekazane
  do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest placówka oraz innych podmiotów, w tym do: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 1. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przysługuje państwu prawo do:

Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

 

 1. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez placówkę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez placówkę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

 

do góry