• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP

Statut Przedszkola nr 11

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA NR 11

 

 1. JANA BRZECHWY

 

w CZERWIONCE - LESZCZYNACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od  1.12.2017r.

z późn. zmianami z dnia 1.09.2022r.

 

 

 

Podstawa prawna

Na podstawie:          

 • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
 • Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r. poz. 1147);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
  i jednostki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1.

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

2) „Przedszkolu”- należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce - Leszczynach;

3) „rodzicach” - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 • „pracownikach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Przedszkola;
 • „dyrektorze”- należy prze to rozumieć Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 w Czerwionce - Leszczynach;
 • ,,Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców”- należy prze zto rozumieć organy Przedszkola;
 • zindywidualizowanej ścieżce- należy przez to rozumieć zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego(formę pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku);
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty - Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Rybniku;
 • Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Czerwiona-Leszczyny;
 • MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 • 2.

 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne Nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce - Leszczynach;
 2. Przedszkole Nr 11 im. Jana Brzechwy ma swoją siedzibę w: 44-238 Czerwionka -Leszczyny ul. Morcinka 6.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina i Miasto Czerwiona-Leszczyny.
 4. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty - Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Rybniku.
 5. Przedszkole używa pieczęci:

 

 

Przedszkole nr 11

 1. Jana Brzechwy

44 - 238 Czerwionka - Leszczyny

tel./fax 32/4311-233

NIP 6422678733Regon: 271507750

 

 1. 6. Ustalona nazwa jest używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu. Na pieczęciachi stemplach może być używany czytelny skrót nazwy .

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 • 3.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
 • Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka;
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole:
 • Przedszkole dba o opiekę nad dziećmi zapewniając im pełną obsadę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zgodnie z arkuszem organizacji zatwierdzonym przez organ prowadzący.
 • Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka:
 1. Zatrudnia kadrę z wykształceniem pedagogicznym, kierunek wychowanie przedszkolne,
 2. Zatrudnia specjalistów zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola, uwzględniającym potrzeby dzieci,
 3. Współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 4. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 5. Realizuje wybrany program wychowania i nauczania,
 6. Stosuje formy i metody pracy rozwijające u dzieci radość poznania, rozbudzające ciekawość i chęć eksperymentowania.
 • Przedszkole zapewnia rodzicom:
 1. Przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uzgadnianie kierunków i zakresu działań programowo- wychowawczych,
 2. Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
 3. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
 4. Uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, zajęciach otwartych.

 

 • 4.

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
 • przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich;
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej;
 • dbanie o kulturę języka polskiego;
 • wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka;
 • ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury, pracowników, rodziców;
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny;
 • organizowanie nauki religii na życzenie rodziców;
 • kształtowaniepostaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej;
 • kultywowanie tradycji i obyczajów;
 • zapoznanie z historią i symbolami narodowymi;
 • wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych;
 • przybliżanie tradycji i kultury regionu;
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

 

 

Rozdział III

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu

 • 5

 

 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym oraz wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych i rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w następujących formach:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych:

 1. a) korekcyjno- kompensacyjnych,
 2. b) logopedycznych,
 3. c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone są dla dzieci szczególnie uzdolnionych i prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
 2. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzone są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
 3. Zajęcia logopedyczne prowadzone są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.
 5. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do Przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie rówieśnikami wPrzedszkolu i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 6. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu w Przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Przedszkola. Liczba uczestników w tych zajęciach nie może przekraczać 10 osób.
 7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor.
 8. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 9. O ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor informuje pisemnie rodziców dziecka. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, okres udzielania pomocy i wymiar godzin uwzględniane są w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
 10. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, terapeutycznymi, psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.
 11. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci.
 12. Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1) porady;

2) konsultacje;

3) warsztaty;

4) szkolenia.

 1. Zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu:

1) korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy w toku bieżącej pracy, logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogicznaudzielanajestzinicjatywy: rodziców, dyrektora, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem ale posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć,pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej czy instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną dokumentacje badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę oraz terapeutę pedagogicznego..
 2. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie może być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 3. Zajęcia, o których mowa w ust 2 pkt. 1 i 2 prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

 

 

Rozdział IV

 

 

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 • 6.

 

 

 1. Dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przedszkole obejmuje kształceniem specjalnym.
 2. Przedszkole organizując kształcenie specjalne zapewnia:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 5;
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka);
  • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
 3. W zależności od rodzaju niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności intelektualnej) dziecka organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.
 4. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dzieckobądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez dyrektora.
 5. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu, przy czym o terminie spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka gdyż mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Rodzice mają również prawo uczestniczyć w opracowywaniu i modyfikacji programu edukacyjno- terapeutycznego i dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania dziecka. Należy pamiętać, że osoby biorące udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na tym spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.
 6. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka objętego kształceniem specjalnym indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny(IPET) zwany dalej„programem”, w którym są uwzględniane formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 7. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
 8. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 9. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych.
 10. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu orazw miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu..
 11. W razie zaistnienia takiej potrzeby Przedszkole dzieciom niepełnosprawnym organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodniez zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 12. Czas trwania zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:
  • z dziećmi w wieku 3- 4 lat- około 15 minut;
  • z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut.

 

 • 7

 

 1. Indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 1. Indywidualne, roczne przygotowaniem przedszkolne organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu.
 2. Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalają zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego przy czy Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia tych zajęć.
 3. Indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawieindywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

 • 8

 

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor Przedszkola;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców.

 

 • 9

   Zadania Dyrektora:

 • kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji;
 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego;
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

 • 10

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszoneprzez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących, w szczególności:

1)zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

2) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

3) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko (nie dotyczy dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego);

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu;

5) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez Dyrektora;

2) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora;

5) opiniuje organizację pracy przedszkola oraz ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem:

1) o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień Dyrektorowi;

2) do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 • 11

 

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.

 

 • 12

 

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian statutu przedszkola oraz podejmuje uchwały w sprawie zmian statutu.

 • 13

 

 1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym reprezentującym ogół rodziców dzieci przedszkola, którego działalność reguluje Regulamin Rady Rodziców
 2. Rada Rodziców jest organem społecznym.
 3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin (w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców), który nie jest sprzeczny ze statutem.
 4. Rada Rodziców:

1) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola może prowadzić fundusze z dobrowolnych składem rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem;

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola który opracowuje Dyrektor w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora;

5)Rada Rodziców ma prawo do przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

6) może wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

7) deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;

8) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora.

 

 • 14

 

 1. Wszystkie organy Przedszkola współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.
 2. Każdy z organów Przedszkola ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem Przedszkola.
 3. Organy Przedszkola zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
 4. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami Przedszkola odpowiada dyrektor.
 5. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz Przedszkola wg następującego trybu:

1) z każdego z organów Przedszkola wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.

 

 

Rozdział VI

 

Organizacja Przedszkola

 • 15

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przedszkole jest jednostką wielooddziałową.
 3. W razie potrzeby Przedszkole organizuje oddziały popołudniowe za zgodą organu prowadzącego.
 4. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

1) przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00 do 16.00,oddziały ranne  w tym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wyznaczony w godzinach od 7.30 do 13.00  obejmujący realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.                                                                          

       a) przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach od 7.00 do 8.20 .

 1. b) ze względu na organizację żywienia rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania dzieci lub do przekazania informacji np.: telefonicznej o spóźnieniu w danym dniu,

5.Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie                                                        z wyżywienia:                                                                            

1) rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust 2 pkt 1.                                                                                                                

2) na miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole składają się: opłata za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłata za wyżywienie.                                                                                                                                                               3) opłata za pobyt dziecka - uchwalona przez Radę Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny                                                     naliczana jest w o faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

4) opłata za wyżywienie dziecka naliczana jest w oparciu o zadeklarowaną przez rodziców liczbę posiłków i pobierana jest z dołu, w okresach miesięcznych do 15 każdego miesiąca5) warunki korzystania z wyżywienia, w tym: osoby uprawnione do korzystania z wyżywienia                        w przedszkolu, wysokość i termin wnoszenia opłat za posiłki oraz zasady rozliczania opłat                                   w przypadku nieobecności - ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.                                                6) dziecku przysługuje prawo do korzystania z usług przedszkola pełniącego dyżur w okresie wakacji (lipiec, sierpień).                                                                                                                                                  7) deklaracje o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składają rodzice w placówce macierzystej, w terminie  od 1 do 15 czerwca każdego roku.                                                                                                                     8) korzystając z usług przedszkola w okresie wakacji rodzice wnoszą opłaty,  o których mowa w pkt 2, w przedszkolu pełniącym dyżur.

9) w okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, przerwy świąteczne i inne) placówka prowadzi żywienie jeżeli liczba dzieci zapisanych przekracza 10

10) dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być zapewnione dożywianie z Ośrodka Pomocy Społecznej

6.Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest w oparciu
o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawa programową wychowania przedszkolnego.

 1. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu reguluje złożona przez rodziców/ prawnych opiekunów deklaracja kontynuacji uczęszczania do przedszkolu oraz wniosek o przyjęcie do Przedszkola podczas naboru.
 • 16

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowanie i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany prze Dyrektora.
 2. W terminie do 21 kwietnia danego roku arkusz organizacji przedszkola (po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe) zostaje przekazany organowi prowadzącemu Przedszkole.
 3. Organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji przedszkola do dnia 29 maja danego roku.
 4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w przedszkolu;

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, w raz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających zakres kształcenia realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 1. Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

 

 • 17

 

 1. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań, uwzględniając propozycje rodziców w tym zakresie.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wskazany nauczyciel opiekuje się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci z tego oddziału, w ramach możliwości organizacyjnych przedszkola
 3. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 3. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności
 • .
 1. Podstawowe formy działalności Przedszkola stanowią:
  • zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą,
  • zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce,
  • zajęcia dodatkowe,
  • spontaniczna działalność dzieci,
  • prace porządkowe i samoobsługowe,
  • współpraca z rodzicami, placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami podstawowymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny.
 1. Godzina prowadzonych zajęć w Przedszkolu wynosi 60 minut.
 2. 9. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć wynosi:

 

 1. religia dzieci 5 i 6 lat - 30 min. dwa razy w tygodniu
 2. język angielski dzieci 3,4,5,6 lat - 30 min. dwa razy w tygodniu
 3. rytmika dzieci 3,4,5,6 lat- 30 min. raz w tygodniu

 

10.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych określają odrębne przepisy.

11.W Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowerozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Decyzję o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach podejmują rodzice.

12.Na życzenie rodziców w Przedszkolu może być organizowana nauka religii, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dzieci uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w Przedszkolu pozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

13.Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela oddziału

 

 

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy

 • 18

 

1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

 1. Do zadań nauczyciela należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w ramach podstawy programowej, zgodnie z przyjętym w Przedszkolu programem wychowania, z uwzględnieniem wieku, rozwoju i zainteresowań dzieci, ponoszenie      odpowiedzialności za jej jakość, opracowywanie miesięcznych planów pracy;

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

3) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania,

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,

6) zapoznawanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się wobec innych, na terenie całego przedszkola i poza nim, podczas wszystkich organizowanych w Przedszkolu i przez Przedszkole zajęć,

7) stały pobyt z powierzoną grupą dzieci,

8) obserwowanie stanu zdrowia dzieci w powierzonej grupie, natychmiastowe powiadamianie rodziców w przypadku zachorowania dziecka lub pogorszenia się jego samopoczucia,

9) indywidualna obserwacja pedagogiczna dziecka, poznanie jego potrzeb i zainteresowań, braków rozwojowych oraz szczególnych uzdolnień, dokumentowanie obserwacji zgodnie z przyjętymi w przedszkolu zasadami,

10) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną potrzebną dzieciom,

11) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

12) eliminowanie przyczyń niepowodzeń dzieci,

13) współpraca z rodzicami powierzonych wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

14) dbałość o dobry stan wyposażenia sali zajęć, szatni, toalet oraz innych pomieszczeń przedszkola, o powierzony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,

15) szczegółowe zapoznawanie się z kartą zgłoszenia dziecka do Przedszkola,

16) kontrola osób odbierających dziecko z Przedszkola,

17) informowanie dyrektora Przedszkola o wszelkich sytuacjach wątpliwych w zakresie bezpieczeństwa dzieci: obce osoby na terenie i w otoczeniu Przedszkola,             dziwne telefony w Przedszkolu itp.,

18) tworzenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

19) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

20) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

21) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym,    dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

22) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola,   wynikających z bieżącej działalności jednostki.

 

 • 19
 1. Pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługowi podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania wszystkich pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Liczba etatów uzależniona jest od potrzeb i możliwości przedszkola.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników na określonych stanowiskach, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor i przekazuje pracownikom do wiadomości w formie pisemnej. Odpis zakresu obowiązków zostaje umieszczony w teczce akt osobowych pracownika.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP p. poż i innych określonych w niniejszym statucie i regulaminach, obowiązujących w przedszkolu, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wykonywania poleceń zwierzchników związanych z organizacją pracy przedszkola.
 6. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 7. Wszyscy pracownicy przedszkola odpowiadają za mienie przedszkola.
 8. Wszyscy pracownicy wykonują prace zlecone przez dyrektora związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.
 9. Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 10. Do zadań administracji i obsługi należy:

1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

2) personel obsługowy (woźna oddziałowa-robotnik do spraw lekkich i pomoc nauczyciela w grupie najmłodszej) jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczej i wychowawczej.

3) w celu zapewniania dzieciom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

 1. a) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa,

b)przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i zabawy

 1. c) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań

- zamykanie drzwi wejściowych do przedszkola w czasie wyznaczonym przez dyrektora

- dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia z przedszkola

- niewpuszczanie na teren przedszkola osób nieuprawnionych

11 Zakres obowiązków dla pracowników niepedagogicznych przedszkola ustala dyrektor przedszkola

 • 20

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu;
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
 • niezwłoczne informowanie o przyczynach nieobecności dziecka
 • zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych w tym pasożytniczych.
 • dostarczenie wychowawcy grupy po przebytej chorobie dziecka zaświadczenia lekarskiego świadczącego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola;
 • przedstawienie wychowawcy grupy zaświadczenia lekarskiego o uczuleniach skórnych lub/i alergiach pokarmowych.;
 • przestrzeganie higieny dzieci (włosów, paznokci, ubrań).
  1. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy Przedszkola;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
 • reprezentowania oddziału przedszkolnego poprzez swoje przedstawicielstwo w Radzie Rodziców.

 

 • 21

 

 1. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.
  1. Stałe spotkania z rodzicami w roku szkolnym odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną. Harmonogram spotkań umieszczony jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców. O ewentualnych zmianach rodzice informowani są pisemnie przez nauczyciela prowadzącego dany oddział.
  2. Formy współpracy z rodzicami:

1) Zebrania z rodzicami:

 1. a) ogólne - organizowane przez dyrektora przedszkola co najmniej dwa razy w roku (na początku roku szkolnego i przed zakończeniem zajęć przedszkolnych),
 2. b) grupowe - organizowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów trzy razy w roku (na początku roku szkolnego, przed zakończeniem pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem zajęć przedszkolnych),
 3. c) okolicznościowe - według potrzeb;

2) Konsultacje indywidualne z rodzicami i porady, polegające na wymianie informacji   o dziecku, jego rozwoju, zainteresowaniach, zdolnościach, problemach, organizowane  z inicjatywy nauczycieli lub rodziców;

3) Podnoszenie kompetencji pedagogicznych rodziców:

 1. a) umieszczanie artykułów pedagogiczno-psychologicznych na stronie internetowej przedszkola.
 2. b) prezentacja opracowań psychologiczno-pedagogicznych, dyskusje na tematy wychowawcze podczas zebrań z rodzicami,
 3. c) spotkania ze specjalistami,
 4. d) warsztaty z udziałem rodziców;

4) Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców - dwa razy w roku w każdym oddziale;

5) Organizacja uroczystości przedszkolnych, wycieczek i festynów zgodnie z harmonogramem imprez;

6) Formy współpracy z rodzicami szczegółowo określane są w Planie współpracy z rodzicami na dany rok szkolny.

 

 

Rozdział VIII

Zajęcia zdalne

 

 • 22

 

 1. 1. Na początku każdego roku szkolnego rozsyłana jest wśród rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków Przedszkola ankieta z pytaniami dotyczącymi dostępu do komputerów oraz ich wyposażenia. Wzór ankiety opracowuje dyrektor.
 2. 2. Celem badania ankietowego, o którym mowa w ust. 1, jest uzyskanie informacji na temat posiadanego przez rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków Przedszkola sprzętu informatycznego oraz systemów operacyjnych. Pozwoli ono dostosować używane w czasie zdalnego nauczania programy wykorzystywane w czasie nauki zdalnej.
 3. 3. W przypadku braku dostępu do sprzętu komputerowego dyrektor ustala indywidualnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanka zasady jego uczestnictwa w nauce zdalnej.
 4. 4. W zależności od uzyskanych wyników badania ankietowego, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dostępności do sprzętu komputerowego i internetu dyrektor wybiera jedną z metod prowadzenia zajęć zdalnych:

1) synchroniczną - nauczyciel i wychowankowie pracują w jednym czasie z wykorzystaniem wybranej platformy do prowadzenia zajęć online,

2) asynchroniczną - nauczyciel i wychowankowie pracują w różnym czasie, z wykorzystaniem prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych, filmów dostępnych na wybranej platformie edukacyjnej,

3) łączoną - pracę równoległą łączy się z pracą rozłożoną w czasie,

4) konsultacje - nauczyciel jest dostępny online dla wychowanków i rodziców (opiekunów prawnych).

 1. 5. Każdy rodzic otrzymuje dane logowania do platformy, o której mowa w ust. 4. W celu zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach hasło dostępu do platformy powinno zostać przez rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka niezwłocznie zmienione.
 2. 6. Zajęcia w formie zdalnej mogą być realizowane z wykorzystaniem:

1) poczty elektronicznej,

2) innych środków komunikacji,

3) materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN-u, kuratorium oświaty, CKE i OKE,
4) materiałów prezentowanych przez publiczną telewizję i radiofonię.

 1. 7. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).
 2. 8. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne, raz w tygodniu, zamieszczanie rozkładu zajęć dla oddziału.
 3. 9. Nauczyciele przekazują wychowankom z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, o których mowa w ust. 4, informację o zadaniach dla wychowanków z terminem ich wykonania/przesłania nie krótszym niż siedem dni i ustalonym w taki sposób, aby wychowankowie mieli możliwość wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej.

 

 • 23

 

 1. 1. Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenie nauczania zdalnego w siedzibie Przedszkola, z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu komputerowego.
 2. 2. Dyrektor powołuje zespół ds. zdalnego nauczania, którego zadaniem jest wspieranie pozostałych nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi oraz metodycznymi.

 

 • 24

 

 1. 1. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 2. 2. Celem obserwacji, o której mowa w ust. 1, jest weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania wychowankom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania wychowanków w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych. Dyrektor prowadzi obserwacje zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz - jeżeli wynika to z potrzeb - także w trybie doraźnym.

 

 

 

 • 25

 

 1. 1. Dyrektor Przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli z rodzicami.
 2. 2. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania informacji wysyłanych przez dyrektora Przedszkola w postaci SMS-ów, e-maili, z użyciem komunikatorów internetowych.
 3. 3. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.
 4. 4. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 5. 5. Wychowawca oddziału podaje zakres treści nauczania przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
 6. 6. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólną zabawę na podwórku.
 7. 7. Zajęcia online lub offline oraz godziny konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi) i ewentualnie z dziećmi dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli.
 8. 8. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców (opiekunów prawnych) i ich dzieci w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. Nauczyciele wychowawcy potwierdzają obecność wychowanków na zajęciach.
 9. 9. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne tylko wtedy gdy zostanie podjęta decyzja o zamknięciu czasowym całej grupy lub jej zdecydowanej większości. Nauczyciel nie prowadzi nauczania zdalnego w sposób hybrydowy - jednocześnie zajmując się pozostałymi dziećmi będącymi w przedszkolu, gdyż nie sprzyja to zachowaniu bezpieczeństwa dzieci. Dyrektor może połączyć dwie grupy zbliżone wiekowo (jeśli w obu przebywa w placówce mała ilość dzieci) i powierzyć wychowawcom jednej grupy opiekę nad dziećmi, a wychowawcom drugiej grupy organizację nauczania zdalnego dla pozostałych dzieci nie będących w placówce.

 

 

Rozdział IX

Bezpieczeństwo w Przedszkolu

 • 26

 

 1. Nauczyciel Przedszkola bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przejęcia od rodzica do momentu odbioru przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 2. Obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola spoczywa na rodzicach lub osobach przez nich upoważnionych.
 3. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 4. Upoważnienie może być udzielone jedynie osobie pełnoletniej.
 5. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.
 6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści upoważnienia.
 7. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców
 8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
 10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru.
 11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji Przedszkola nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia dyrektora.

 

 • 27

 

 1. Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy przyprowadzać do Przedszkola; rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 2. Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka w przypadku pogorszenia jego stanu zdrowia podczas pobytu w
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku leku w Przedszkolu odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.3 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
 5. W Przedszkolu nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) Przedszkole powiadamia rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe.
 7. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

 

 

 • 28

 

Przedszkole może realizować programy autorskie, wprowadzać innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

Rozdział X

Wychowanie przedszkolne / Zasady rekrutacji

 • 29

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcia dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w przedszkolu i od sytuacji rodzinnej:
  • Umotywowany pisemny wniosek rodziców;
  • Dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne;
  • Dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Organ prowadzący ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym. Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola określa Uchwała Rady Miejskiej a na jej podstawie sporządzany jest regulamin rekrutacji na dany rok szkolny;
 5. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasady powszechnej dostępności;
 6. Dzieci mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka i innych podobnych aktach prawnych dotyczących dzieci;
 7. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację kontynuacji w terminie ok. 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Rozdział XI

Dzieci, prawa i obowiązki

 • 30

 

 1. Prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do Przedszkola:
 • Dziecko ma prawo do:
 1. właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
 2. podmiotowego i życzliwego traktowania,
 3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 4. akceptacji takim jakie jest, poszanowania godności osobistej,
 5. własnego tempa rozwoju,
 6. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
 7. zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
 8. wszelkich innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji i innych dokumentów nadrzędnych.
 • Dziecko ma obowiązek:
 1. nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
 2. sprzątać po zabawie miejsce zabawy,
 3. dzielić się zabawkami z rówieśnikami,
 4. szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
 5. nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w Przedszkolu, na wycieczce,
  na spacerze, podczas wspólnej zabawy
 6. przestrzegać zasad higieny osobistej,
 7. zgłaszać niedyspozycje zdrowotne
 • 31

 

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

1)      braku  usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej 30 dni,

2)      braku wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 2 miesięcy,

3)      stwarzanie przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci  oraz braku współpracy z rodzicami , mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające życiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1)      indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę  z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2)      konsultacje z rodzicami ,

3)      konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4)      rozmowy z dyrektorem.

 1. Skreślenia z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując następującą procedurę:

1)      wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu-   za potwierdzeniem odbioru,

2)      ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowy-negocjacje Dyrektora, wychowawcy               z rodzicami,

3)      zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych             np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Poradni psychologiczno-Pedagogicznej,

4)      przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania przepisów statutu    i powtarzających  się  uchybień ze strony rodziców dziecka,

5)      podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

6)      rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług.

 

 1. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka z listy  w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

 

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 • 32

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców,
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

1) obsługa finansowo - księgowa przedszkola jest prowadzona przez  ZEAS w Czerwionce - Leszczynach .

2) środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z budżetu  Gminy i Miasta oraz innych źródeł.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, przedszkole może współpracować z instytucjami pożyteczności publicznej, placówkami kultury, fundacjami lub innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania działalności statutowej przedszkola.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

do góry