• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP

Z Koncepcji Pracy Przedszkola

Sposoby diagnozowania stosowane wobec dzieci

 • opracowanie diagnozy wstępnej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka,
 • bieżące monitorowanie,
 • dokumentowanie wyników,
 • wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej współpracy bieżące
 • wspieranie rozwoju dzieci,
 • praca według indywidualnego programu,
 • dokumentowanie wyników pracy przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci ( wystawy, występy ) teczek prac i innych dokumentów ,arkuszy rozwoju obserwacji dziecka, albumów, kronik,
 • materiałów z prasy – zdjęć, rozmów,

Sposoby motywacji dzieci

 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą cagrupą
 • pochwała przed rodzicami
 • oklaski,
 • emblematy
 • przydział funkcji 

Stosowane kary

 • brak nagrody
 • upomnienie ustne
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
 • poinformowanie rodziców dziecka o zachowaniu

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

informacje dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – do końca kwietnia (na podstawie dokumentacji, zebrania z rodzicami ogólne i grupowe i prowadzonych obserwacji)

 • dni otwarte dla rodziców
 • systematyczne udzielanie informacji rodzicom o dzieciach
 • indywidualne rozmowy na temat postępów i zachowania dziecka
 • zaangażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych
 • pedagogizacja rodziców, udostępnienie fachowej literatury
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • tablice ogłoszeń
 • kwartalnik przedszkolny ze stronami dla rodziców/opiekunów

Sposoby współpracy organizowanej w przedszkolu

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: ankiet ,rozmów z nauczycielami, rodzicami hospitacji , obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw , arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej i innej, włączanie rodziców i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz przedszkola , szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej;
 • współpraca z: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • Szkołą Podstawową nr 1,3,
 • Centrum Kulturalno - Edukacyjnym, Policją,
 • Strażą Pożarną,
 • Muzeum w Rybniku,
 • Filią Biblioteki w Leszczynach,
 • Parafią św. Andrzeja Boboli, władzami samorządowymi itp...
 • Włączanie się na terenie miasta w organizowane przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym;

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu ogrodu przedszkolnego.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych : profilaktycznego, wychowawczego i adaptacyjnego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Liczny udział dzieci w konkursach i przeglądach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji do osiągnięcia sukcesu.
do góry